Regulamin

Regulamin uczestnictwa w projekcie pt:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu ”
nr POIG/8.3/2010/PDK/12

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
 2. Projekt realizowany jest przez: Gminę Miejską Przeworsk.
 3. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Miasta Przeworska przy ul. Jagiellońskiej 10, pok. 216.
 4. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Przeworsk pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej pobierających stypendium socjalne (w których dochód na członka w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 Ustawy o pomocy społecznej) i rodzin otrzymujących zasiłek lub świadczenie pielęgnacyjne na dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu otrzymają urządzenia do bezpłatnego odbioru Internetu a rodziny nie posiadające komputera zostaną wyposażone w sprzęt do odbioru Internetu oraz komputer z oprogramowaniem licencjonowanym. Dla uczestników projektu i ich rodzin przewidziano szkolenia w zakresie znajomości obsługi komputera oraz wykorzystania zasobów Internetu.
 5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 6. Udział w projekcie jest bezpłatny a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Gminy Miejskiej Przeworsk.
 7. Projekt realizowany jest w terminie od 01.01 2011 r. do 28.02.2013 r.
 8. Nadzór nad realizacją projektu prowadzi koordynator projektu, natomiast rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do Burmistrza Miasta Przeworska.
 9. Regulamin zawiera następujące rozdziały:
 • Informacje ogólne,
 • Uczestnicy projektu,
 • Kryteria uczestnictwa w projekcie,
 • Zasady rekrutacji,
 • Zasady ukończenia i rezygnacji z uczestnictwa w projekcie,
 • Postanowienia końcowe.

§ 2. Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk, pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej spełniającej warunki określone w § 1 ust. 4. Liczba uczestników projektu którzy otrzymają sprzęt
i darmowy dostęp do Internetu – 80, liczba uczestników projektu i członków ich rodzin którzy wezmą
udział w szkoleniu – 140, liczba osób wśród uczestników projektu które otrzymają dodatkowo sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 40.

§ 3. Kryteria uczestnictwa w projekcie

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, które spełniają poniższe warunki:

 1. Kwalifikują się do udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, oraz „Regulaminem udzielania pomocy materialnej charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk” ( Uchwała nr LVI/388/10 Rady Miasta Przeworska dnia 28.10.2010.)
 2. Pochodzą z rodzin otrzymujących zasiłek lub świadczenie pielęgnacyjne na dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością,
 3. Posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk,
 4. Są uprawnione do uzyskania stypendium socjalnego lub pobierania zasiłku pielęgnacyjnego w danym roku szkolnym,
 5. Miejsce ich zamieszkania jest w zasięgu dostępu do sieci miejskiej Internetu.

§ 4. Zasady rekrutacji

 1. Pierwszym etapem rekrutacji jest utworzenie, we współpracy z działem pomocy stypendialnej Urzędu Miasta oraz działem świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej , podstawowej listy dzieci i młodzieży spełniających warunki i kryteria udziału w projekcie określone w § 3 niniejszego regulaminu.
 2. Osoby które spełniają kryteria dochodowe a nie składały za 2010r. wniosków o stypendium szkolne lub zasiłek pielęgnacyjny muszą złożyć odpowiednio kompletny wniosek do właściwych działów pomocy społecznej (§ 4 ust.1)
 3. Kolejne etapy rekrutacji prowadzone będą wśród osób, które znalazły się na utworzonej liście.
 4. Działania rekrutacyjne obejmują:
  • wysłanie do wszystkich osób spełniających warunki otrzymania pomocy stypendialnej i pomocy związanej z niepełnosprawnością za rok szkolny 2009/2010 informacji na temat projektu,
  • przyjmowanie Deklaracji udziału i Formularzy rekrutacji w określonym terminie,
  • weryfikację otrzymanych zgłoszeń,
  • ustalenie ostatecznej listy uczestników projektu.Aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym należy: wypełnić Deklarację i Formularz zgłoszeniowy na zasadach umieszczonych w „Pouczeniu”. Wszystkie potrzebne dokumenty będą dostępne w Urzędzie Miasta Przeworska (pok.216) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie Internetowej www.przeworsk.um.gov.pl
 5. Działania rekrutacji prowadzone będą przez personel projektu powołany stosownym zarządzeniem Burmistrza.

§ 5. Prawa i obowiązki uczestnika projektu

 1. Każdy uczestnik wybrany do udziału w projekcie otrzyma bezpłatnie:
  1) – zestaw do odbioru Internetu wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu,
  2) – uczestnictwo w szkoleniach z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu,
  Z pośród uczestników, 40 osób wyłonionych przez komisję rekrutacyjną otrzyma zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do korzystania z otrzymanego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Uczestnik wskaże miejsce i wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie na jego budynku instalacji urządzeń odbiorczych Internet.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do dbania i utrzymania otrzymanego sprzętu w należytym stanie technicznym oraz ponoszenia kosztów ich eksploatacji.
 5. Uczestnik otrzymujący komputer wraz z urządzeniem odbierającym Internet, bądź samo urządzenie zobowiązany jest wraz z wyznaczonymi członkami rodziny do odbycia 12 godzinnego kursu komputerowego w wyznaczonym przez koordynatorów projektu terminie.
 6. Uczestnik w przypadku zakończenia udziału w projekcie zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji.
 7. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków uczestnika projektu określone zostaną w umowie użyczenia wyposażenia.

§ 6. Zasady ukończenia i rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie.
 2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.
 3. W przypadku złożenia rezygnacji przez uczestnika projektu na to miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
 4. Uczestnik projektu kończy w nim udział w przypadku niespełnienia kryterium o którym mowa w § 3.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia jego podpisania.
 2. Gmina Miejska Przeworsk zastrzega sobie zmianę regulaminu w każdym czasie.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
 5. W sprawach wątpliwych, wykładni niniejszego regulaminu dokonuje Burmistrz.
 6. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj odwiedziło nas: 4
Wszystkich odwiedzin: 5208
Twoje ip 3.85.214.125
Użytkowników online: 0

WWPE

wwpe
Innowacyjna Gospodarka Miasto Przeworsk Unia Europejska