Informacja o projekcie

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu.

Dostrzegając wpływ sektora zaawansowanych technologii na rozwój gospodarczy regionów władze naszego miasta kładą nacisk na niwelowanie barier w dostępie do Internetu oraz technik informacyjnych. W tym celu Miasto Przeworsk przygotowało wniosek o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt jest obecnie w fazie realizacji.

Cel projektu:

Podstawowym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W wyniku realizacji projektu dzieci i młodzież z terenu naszego miasta, będzie miała szansę na lepszy start w przyszłość. Nabycie umiejętności korzystania z komputera i dostęp do Internetu wpłynie na poprawę warunków edukacji szkolnej, co przyczyni się do podniesienia poziomu cywilizacyjnego, m.in. małych obszarów miejskich poprzez ich zrównoważony rozwój. Jednocześnie poprzez realizację projektu zostanie zwiększony dostęp do edukacji dla osób niepełnosprawnych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii możliwe będzie korzystanie z zasobów edukacyjnych.

Koncepcja projektu:

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu” składa się z dwóch części:

  • działań głównych, mających na celu zmniejszenie wykluczenia cyfrowego spowodowanego trudną sytuacją materialną rodzin lub niepełnosprawnością, polegających na wyposażeniu w usługę dostępu do Internetu 80 gospodarstw domowych, za pomocą rozbudowanej własnej miejskiej sieci internetowej z czego 40 gospodarstwa otrzymają także sprzęt komputerowy,
  • działań szczegółowych , mających na celu wzmocnienie głównego celu projektu
    i przyczyniających się do zmniejszenia problemu wykluczenia cyfrowego
    poprzez:

-         stworzenie możliwości beneficjentom projektu i ich rodzinom ( 140 osób) uczestnictwa w szkoleniach podnoszących znajomość obsługi komputera oraz wykorzystania zasobów Internetu,

-         wzrost wykorzystania technologii internetowych w życiu prywatnym i publicznym

-         zmniejszenie barier technologicznych, ekonomicznych i materialnych w dostępie i wykorzystaniu  Internetu.

Bezpośredni beneficjenci Projektu:

Grupami docelowymi, które w ramach projektu otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu albo dofinansowanie dostępu do Internetu i sprzęt komputerowy są:

1)      gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych przez dzieci i młodzież uczącą się,

2)      gospodarstwa domowe, w których dziecko niepełnosprawne posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

Budżet Projektu:

Szacowana całkowita wartość projektu wynosi: 520 760,00 zł.

Maksymalny udział środków Unii Europejskiej w kwocie dofinansowania w ramach Działania 8.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka stanowi 85%.

15 % niezbędnego wkładu własnego pokryte zostanie z budżetu Gminy Miejskiej Przeworsk.

Harmonogram realizacji projektu:

Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu styczeń -kwiecień 2010
Ocena wniosku o dofinansowanie kwiecień 2010 – październik 2010
Podpisanie umowy o dofinansowanie styczeń 2011
Realizacja projektu luty2011 – październik 2013
Rozliczenie końcowe projektu listopad 2013 – grudzień 2013
Okres trwałości projektu grudzień 2013 – grudzień 2018

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu” został zamieszczony na Liście rankingowej ( 3 miejsce 85,5 pkt.) zatwierdzonej przez Instytucję Pośredniczącą do dofinansowania w ramach 8 Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Lista rankingowa dostępna jest na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

Przeworsk otrzymał środki na zakup komputerów dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Miasto Przeworsk zostało zakwalifikowane do udziału w  projekcie Unijnym realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Dzięki zaangażowaniu i determinacji pracowników Urzędu Miasta, Gmina Miejska Przeworsk otrzymała dofinansowanie  projektu w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Przeworska drogą do rozwoju i sukcesu” został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Władzy Wdrażającej Programy Europejskie i uzyskał 3 lokatę na liście rankingowej wśród 52 projektów
z całego kraju, które uzyskały dofinansowanie. Wszystkich projektów zgłoszonych do oceny w ramach działania 8.3 w I naborze 2010, było 89.

Projekt realizowany przez Gminę Miejską  Przeworsk skierowany jest do rodzin w których dzieci i młodzież są w trudnej sytuacji materialnej i do rodzin otrzymujących dodatek pielęgnacyjny na dzieci i młodzież
z orzeczoną niepełnosprawnością. W wyniku realizacji projektu 80 gospodarstw domowych uzyska bezpłatny dostęp do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu w tym 40 rodzin otrzyma komputer z oprogramowaniem.

Program zapewni:

  • całkowite pokrycie kosztów dostępu do Internetu,
  • całkowite pokrycie kosztów zakupu, dostarczenia i instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i urządzeń do odbioru Internetu,
  • przeprowadzenia szkoleń dla ok. 140 użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia umiejętności niezbędnych do poszukiwania  pracy i skutecznej edukacji przez Internet.

Realizacja projektu będzie trwać przez okres ok. 3 lat, a trwałość rezultatów będzie zapewniona przez 5 lat po zakończeniu projektu. Całkowita wartość projektu wyniesie 520 760,00 zł. Wartość dofinansowania projektu ze środków Unijnych 438 311,00 zł.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj odwiedziło nas: 4
Wszystkich odwiedzin: 5208
Twoje ip 3.85.214.125
Użytkowników online: 0

WWPE

wwpe
Innowacyjna Gospodarka Miasto Przeworsk Unia Europejska