niedziela, 24 października 2021
Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt


PSeAP - PODKARPACKI SYSTEM E-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
PSeAP - PODKARPACKI SYSTEM E-ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.

Elektroniczne usługi publiczne są jedną z postaci urzeczywistnienia idei społeczeństwa informacyjnego oraz służą umacnianiu demokracji i praw obywatelskich. Dzięki nim mieszkańcy uzyskują lepszy wgląd w działalność administracji każdego szczebla. W wielu projektach i inicjatywach państw członkowskich zawarta jest idea, która głosi że rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego jest powiązany z postępem w dziedzinie nowych technologii informacyjno-technologicznych. Powodzenie tego rozwoju zależy od dbałości przy tworzeniu projektów i planów, które będą wyznaczały zasady wdrażania i funkcjonowania nowych rozwiązań.

 

Głównym celem Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" jest udostępnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny wpływ tego Projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem Projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.


Projekt skupia się na:

 • zwiększeniu efektywności działań administracji publicznej oraz podniesieniu jakości usług publicznych dla obywateli,

 • zawiązanie w oparciu o realizowany Projekt - sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,

 • stworzenie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, pozwalającej na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie,

 • spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.: wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

  Przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie realizacji założeń Projektu kluczowego pn.: "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" przewidzianego do realizacji w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jego realizacja zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Umożliwi również efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.

Powstanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Wschodniej jest kluczowym warunkiem, aby obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna mogły czerpać korzyści z możliwości, jakie oferuje społeczeństwo informacyjne.

 

Następnie w dniu 16 maja 2008r. w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim, zwanym Liderem a Miastem Przeworsk, zwaną Partnerem podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji Projektu PSeAP. Dla przygotowania i realizacji Projektu konieczne było opracowanie obszernej dokumentacji aplikacyjnej, obejmującej: studium wykonalności, program funkcjonalno - użytkowy, specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zakończył etap opracowywania ww. dokumentacji. Miasto Przeworsk w ramach Projektu otrzyma jednostkowy pakiet produktów. Projekt będzie realizowany w lokalizacji:

Budynek Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, Miasto Przeworsk na podstawie uchwały Nr XXI/130/08 Rady Miasta Przeworska z dnia 19 lutego 2008 r. przystąpiła wspólnie z Województwem Podkarpackim do przygotowania i realizacji Projektu pod pierwszą roboczą nazwą System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Podkarpackim - (SEKAP). Obecna nazwa Projektu to "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - PSeAP".


Pakiet zawiera:

 1. Sprzęt aktywny LAN: Przełącznik typu B (24 portowy) - 3 szt.,

 2. Sprzęt pasywny LAN - łącznie 53 gniazd,

 3. Zabezpieczenie brzegu sieci i VPN - typu B - 1 szt.,

 4. Ilość zestawów komputerów stacjonarnych - 46 szt. (w zestawie - komputer, urządzenia peryferyjne, system operacyjny, pakiet biurowy, licencja antywirus (klient)),

 5. Komputery przenośne (notebooki) - 4 szt. (w zestawie - komputer, urządzenia peryferyjne, system operacyjny, pakiet biurowy, licencja antywirus (klient)),

 6. Urządzenia Biura Obsługi Klienta typu A - 1 szt., typu B - 0 szt.

 7. Infomaty wewnętrzne - łącznie 1 szt.,

 8. Licencje Systemu Wewnętrznego Obiegu Dokumentów oraz platformy workflow (klient) - 50 szt.,

 9. Zestawy do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) - 6 szt.,

 10. Usługi związane z wdrożeniem,

 11. Usługi związane z zarządzaniem,

 12. Usługi związane z informacją i promocją,

 13. Usługi związane z audytem,

 14. Szkolenia.

Podczas sesji Rady Miasta Przeworska w dniu 1 lipca 2010 roku radni przyjęli uchwałę L/352/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Miastem Przeworsk Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", zaplanowanego do realizacji w ramach 3. osi priorytetowej "Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013". Umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Miastem Przeworsk została podpisana 22 lipca 2010 r. Umowa określa zasady i warunki wzajemnej współpracy przy realizacji Projektu. Partner powierza Liderowi Projektu działanie w swoim imieniu i na swoją rzecz, w zakresie podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją Projektu, w tym między innymi do:


1) reprezentowania Partnera wobec osób trzecich w działaniach związanych z realizacją Projektu, w tym do złożenia wniosku celem wydania Decyzji;
2) zaciągania zobowiązań w zakresie i czasie określonym postanowieniami niniejszej Umowy, przeprowadzenia i udzielenia zamówień publicznych w celu realizacji Projektu, zgodnie z artykułem 16 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
3) reprezentowania Partnera przed Instytucją Zarządzającą RPO WP 2007-2013;
4) koordynowania (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości realizowania poszczególnych zadań objętych Projektem;
5) przedkładania wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej celem otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera Projektu i Partnera oraz rozliczenia wydatków;
6) dokonywania zmian warunków realizacji Projektu;
7) zarządzania Projektem samodzielnie bądź też poprzez nadzorowanie wyspecjalizowanego podmiotu (Inżyniera Kontraktu).

 

Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej znajduje się w załączniku do uchwały Nr 288/5680/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 02.06.2010 r. Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Orientacyjny koszt całkowity Projektu dla województwa podkarpackiego został ustalony na kwotę 112 729 000 zł, z maksymalnym poziomem dofinansowania z Unii Europejskiej 94 612 000 zł.Planowany koszt Projektu dla Miasta Przeworska przedstawiał się następująco:

 

Pozycja

Ogółem

wartość Projektu

517.305

koszty niekwalifikowane

5490

koszty kwalifikowane

511.815

wymagany wkład własny (koszty niekwalifikowane + 15% kosztów kwalifikowanych)

82263

koszty kwalifikowane w 85% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unii Europejskiej)

435.042

koszty kwalifikowane (15% wkład własny Gminy)

85.479

Podane kwoty są kwotami brutto wyrażonymi w złotówkach.

 

 

5 października 2010 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję dotyczącą przygotowania indywidualnego Projektu kluczowego "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", co oznaczało akceptację przyjętego zakresu rzeczowego projektu. Następnie, 19 października 2010 r. złożony został do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2007-2013 wniosek o dofinansowanie Projektu wraz z załącznikami. Jest to największy wartościowo projekt, złożony dotychczas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz jeden z największych w skali kraju, którego uczestnikiem jest tak duża liczba partnerów.

 

28 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o warunkowym dofinansowaniu Projektu "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" złożonym przez Województwo Podkarpackie w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Warunek dotyczył konieczności weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą braku powielania się zakresu rzeczowego Projektu z projektami realizowanymi przez jednostki centralne oraz projektami z zakresu e-administracji, których beneficjentami byli Partnerzy Projektu. W wyniku podjętych działań organizacyjnych i prawnych 14 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie bezwarunkowej decyzji o realizacji Projektu, co oznaczało zgodę na przystąpienie do jego realizacji. Z uwagi na dłuższy niż zakładano proces oceny i weryfikacji Projektu PSeAP oraz obniżenie wartości Projektu w wyniku rozstrzygnięcia pierwszych postępowań, zaistniała konieczność aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego Projektu. Aneks do umowy z dnia 12 lipca 2010 r. został zawarty 6 lipca 2011 r.

 

Według aneksu koszt Projektu dla Miasta Przeworska jest następujący:

 

Ogółem

wartość Projektu

506.302

koszty niekwalifikowane

5490

koszty kwalifikowane

500.812

wymagany wkład własny (koszty niekwalifikowane + 15% kosztów kwalifikowanych)

80.613

koszty kwalifikowane w 85% dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Unii Europejskiej)

425.689

koszty kwalifikowane (15% wkład własny Gminy)

75.123

Jednocześnie okres realizacji projektu przedłużono do 2013 r.

 

30 września 2011 r. ogłoszone zostało postępowanie w zakresie wyboru Inżyniera Kontraktu.

6 października 2011 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Projektu, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, biorących udział w realizacji Projektu. W czasie spotkania spośród przedstawicieli wszystkich partnerów Projektu – członków Komitetu Projektu został wybrany 28 – osobowy Komitet Sterujący.

Trzykrotnie dokonywano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na wybór Inżyniera Kontraktu. W rezultacie 28 grudnia 2011 r. nastąpiło otwarcie ofert. W postępowaniu złożono 6 ofert, z których 4 odrzucono. 31 stycznia 2012 r. opublikowana została w BIP Województwa Podkarpackiego informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznano ofertę wykonawcy InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J., ul. Królewska 57, 30 – 081 Kraków. Po zakończeniu postępowania odwoławczego 29 lutego 2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a firmą InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. z siedzibą w Krakowie, która realizuje zadanie Inżyniera Kontraktu dla 158 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego (14 powiatów i 144 gmin).

Zgodnie z zawartą umową do zadań Inżyniera Kontraktu należy m. in.: opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań przetargowych w przedmiocie wyboru wykonawców odpowiedzialnych za modernizację i uzupełnienie sieci komputerowej u partnerów Projektu (w tym promocję Projektu), dostawę i uruchomienie sprzętu sieciowego oraz komputerowego łącznie z oprogramowaniem, dostawę sprzętu i zaawansowanych urządzeń informatycznych wraz z instalacją oraz budowę systemów informatycznych wraz z wdrożeniem u wszystkich partnerów w Projekcie. Ponadto, do zadań Inżyniera Kontraktu należy zarządzanie Projektem, jego rozliczanie oraz obsługa prawna i techniczna Projektu.

18 czerwca 2012 r. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na "Modernizację pasywnej infrastruktury sieciowej urzędów JST". W odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokonano jej zmiany, w wyniku czego pierwotny termin otwarcia ofert został przesunięty z dnia 4 lipca 2012 r., na dzień 13 lipca 2012 r.

 

 

Strona głównaAktualnościDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIBIPKontakt
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت Dαѕн.Alι, [25.05.21 03:31] بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet